Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Phật pháp nhiệm mầu kỳ 31 đến 34

Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 31 - Phật tử Nhật Trung 

Phật Pháp Nhiệm Màu Kỳ 32 - NS Hài Hồng Tơ

Phật pháp nhiệm mầu kỳ 33 - Phật tử Nhuận Trực